• MERKENBUREAU

  Al 40 jaar specialisten in Merkenrecht, Auteursrecht en Modellenrecht.
  Wij zijn actief in alle landen ter wereld.
  Advies - Registratie - Conflicten

Intellectuele Eigendom

Disclaimer

Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie en tips te geven. Het gaat echter om een ingewikkelde materie en alles is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de context. Mede om deze redenen is de informatie op deze website vrijblijvend en kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid hiervoor. Aan de andere kant zijn wij altijd bereid om u telefonisch te woord te staan indien u vragen heeft. Dat werkt prettig en doeltreffend!.

© Considine 2010-2013. Alle rechten voorbehouden.

×

Woorden

Een woordmerk bestaat uit een woord in drukletters. Woordmerken kunnen in ieder gewenst lettertype worden gebruikt. Omdat de lay-out van een merk in de loop der tijd nogal eens wijzigt, en omdat u bescherming krijgt voor het woord ongeacht de vorm of kleur waarin anderen die gebruiken, geeft een woordmerk registratie vaak de meest optimale bescherming.

Voorbeelden:
CONSIDINE, PHILIPS, AJAX, McDONALDS

×

Logo's

Logo’s, ook wel genoemd beeldmerken, bestaan uit een afbeelding - met of zonder tekst. Denk bijvoorbeeld aan de krokodil van Lacoste.
Logo’s kunnen zowel in kleur als in zwart/wit worden gedeponeerd. Zwart/wit registraties geven bescherming aan het logo in iedere gewenste kleur. Als de kleuren van groot belang zijn, kan overwogen worden het logo ook in kleur te registreren.

×

Woord-Beeldmerk Combinatie

Een woordmerk kan ook in combinatie met een logo worden ingeschreven. Dit wordt een woord/beeldmerk genoemd. Een nadeel van het registreren van een combinatie is dat beide elementen elkaar kunnen verzwakken.

Immers, de rechter vergelijkt het gedeponeerde merk zoals ingeschreven en het merk van de tegenpartij zoals die wordt gebruikt. Bij een woord/beeldmerk zijn er dan wellicht zowel punten van overeenstemming maar ook vermoedelijk punten van verschil. De tegenpartij kan betogen dat er per saldo geen verwarringwekkende gelijkenis bestaat.

Verder zijn logo’s aan veranderingen onderhevig en gaan de rechten op het ingeschreven merk in de loop der tijd verloren als het merk niet langer wordt gebruikt zoals het staat ingeschreven.

Hierdoor moet iedere keer opnieuw geregistreerd worden als het logo wijzigt. Om te voorkomen dat de op het woord opgebouwde rechten verloren gaan, verdient het daarom aanbeveling het woordmerk ook altijd separaat te registreren.

Omdat woordmerken moeten voldoen aan de eis van onderscheidend vermogen - omdat de naam anders geweigerd wordt - worden beschrijvende merken die niet als woord kunnen worden ingeschreven vaak in de vorm van een gecombineerd woord/beeldmerk geregistreerd. Er ontstaat dan weliswaar de genoemde nadelen, maar er gaat wel een sterke defensieve werking van uit.

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is om goed te bespreken wat in uw geval het verstandigst is.

×

Cijfers

Cijfers kunnen ook als woordmerk geregistreerd worden. Voorbeelden van cijfermerken zijn 4711 en Chanel nr. 5.

In vele landen is het erg moeilijk om een enkele cijfer of een korte reeks cijfers te registreren. De lokale autoriteiten nemen vaak het standpunt in dat dergelijke voorbeelden niet onderscheidend zijn

×

Letters

Lettercombinaties kunnen ook als merk ingeschreven. Bekende lettermerken zijn KLM, AEG en DNKY.

Pas op met afkortingen! Jaren geleden bracht Shell een nieuwe brandstof op de markt: "SHELL met ICA". Shell maakte aanspraak op bescherming van het woord ICA. Later bleek dat dit woord een afkorting was voor "Ignition Control Additive", waarna de rechter vond dat het woord beschrijvend was en niet als merk kon worden beschermd. Het motto: indien u een afkorting gebruikt, hang niet aan de grote klok waar de letters voor staan!

×

Verpakkingen

Er wordt vaak niet aan gedacht maar de opmaak van een verpakking is ook een merk.
Het is voor de concurrent namelijk bijzonder interessant een verpakking te gebruiken die erg lijkt op die van het succesvolle merk, in de hoop dat de consument met het verkeerde product thuiskomt. Om die reden is het verstandig de opmaak van de verpakking ook als merk in te schrijven.

Wij adviseren u graag over hoe u dat precies moet doen. In zwart-wit? In kleur? Moet u de vepakking eerst "bewerken"?

Ooit deponeerde Unilever een verpakking van "Chicken Tonight" voor o.a. de waren "Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten enz. ...". Op de betreffende verpakking stond de beschrijvende aanduiding "Smoorsaus voor kip". Het merk werd geweigerd, omdat die voor andere producten dan "kip" misleidend zou zijn! Unilever had beter eerst de aanduiding "Smoorsaus voor kip" onleesbaar kunnen maken.

×

Vormen

De vorm van een product of van een verpakking kan ook merk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Wokkel (gedraaid zoutje) van Smiths of de colafles van Coca Cola. Maar ook de vorm van de "Kever" van Volkswagen.

Het is zinvol de driedimensionale vorm van uw product of verpakking als merk in te schrijven als het publiek de vorm als een merk ziet of de verwachting bestaat dat zij dit als zodanig gaat zien.

Uitgesloten van bescherming zijn o.a. vormen van producten die de consument koopt vooral vanwege hun mooie uiterlijk, zoals een kristallen vaas. Dit in tegenstelling tot de vorm van een zoutje dat in de regel wordt gekocht omdat het lekker smaakt en niet omdat de vorm zo leuk is. Dit is een regel die een afbakening met het Auteursrecht beoogt.

Ook vormen die "door de aard van de waar worden bepaald", zoals de ronde vorm van een wiel, kunnen niet als merk worden beschermd. Dit geldt eveneens voor technisch bepaalde vormen, zoals bijvoorbeeld de verpakking van trostomaatjes, omdat deze bepaald wordt door de vorm van deze tomaten. De laatste jaren is deze uitzondering bekend geworden door een uitgebreide procedure tussen Philips en Remington over het "3-koppige" scheerapparaat van Philips.Uiteindelijk besloot de rechter dat de 3 koppen zodanig functioneel waren om een goed scheerresultaat te krijgen dat de vorm niet als merk kon worden beschermd. Remington's eien versie van een 3-koppige scheerapparaat vormt derhalve geen inbreuk.

Veel vormen kunnen overigens ook als model worden beschermd. Hiermee wordt het uiterlijk van het product (en dus niet de technische werking) beschermd. Een modeldepot is maximaal 25 jaar geldig, terwijl een merkregistratie onbeperkt kan worden verlengd. Vandaar dat bedrijven soms vormen als merk deponeren nadat hun modelrechten zijn verlopen. Zoals blijkt uit de Philips/Remington zaak heeft dat niet altijd het gewenste effekt!

×

Geuren en geluiden

Geuren en geluiden kunnen ook merk zijn, zolang ze maar onderscheidend zijn. De geur van vers gemaaid gras kan geen merk zijn voor gras maar wel voor tennisballen. De consument weet dan dat deze tennisballen van die specifieke fabrikant afkomstig zijn. Het deuntje van Randstad Uitzendbureau of de claxon van Overtoom zijn voorbeelden van geluidsmerken.

Door problemen met de weergave worden geur- en geluidsmerken nog niet zomaar door de autoriteiten geaccepteerd. Voor geurmerken zal dit vermoedelijk voorlopig een probleem blijven omdat weergave in woorden, chemische formules en/of geurmonsters onvoldoende duidelijk is.

Wat geluiden betreft is inmiddels door het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze wel gedeponeerd kunnen worden, mits duidelijk blijkt hoe het geluid klinkt. Bijvoorbeeld:
een notenbalken waarin de melodie wordt weergegeven wordt geaccepteerd als weergave van een geluidsmerk.

×

Bedrijfsnaam

Is een bedrijfsnaam ook een merk?
Meestal is de naam van de onderneming ook een merk. De naam is immers niet alleen de naam van de onderneming, maar is een teken dat de producten of diensten van die onderneming onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Voorbeelden hiervan zijn PHILIPS, NIKE en ABN AMRO. Maar ook CONSIDINE. En waarschijnlijk ook uw bedrijfsnaam. In dergelijke gevallen is het belangrijk de bedrijfsnaam als merk in te schrijven, want er ontstaat dan een veel sterkere bescherming dan onder de Handelsnaamwet.

×

Keurmerken

Keurmerken – oftewel “collectieve merken”

Een keurmerk is “een teken dat die dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken”.

Met andere woorden: alle producten waar een keurmerk op staat hebben dezelfde gemeenschappelijke kenmerken. Bijvoorbeeld: ze zijn gemaakt uit bepaalde materialen, of ze bevatten bepaalde ingrediënten (of juist niet!), of ze voldoen aan bepaalde regels, normen of maatstaven.

Als u een keurmerk deponeert moet u tegelijkertijd een reglement deponeren, waarin o.a. de gemeenschappelijke kenmerken zijn genoemd.

De houder van een keurmerk mag het merk zelf niet gebruiken. Om die reden worden keurmerken vaak op naam van een onafhankelijke stichting geregistreerd.

Wij hebben veel ervaring met het introduceren van nieuwe keurmerken en adviseren u graag verder!

×

Wat zijn merken

Merken zijn "tekens" die de producten of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Er zijn vele onderscheidingstekens denkbaar. Bij de bescherming van een merk is het belangrijk om te beslissen wat u precies wilt beschermen.
Allerlei combinaties zijn ook mogelijk.

×

Onderzoek

Wanneer u een nieuw merk ontwikkelt en daarin gaat investeren is het zeer belangrijk dat u laat onderzoeken of uw merk wel beschikbaar is. U wordt zo tijdig, vóórdat u verdere kosten gaat maken, op de hoogte gebracht omtrent welk risico u loopt om aangesproken te worden op merkinbreuk door de houder van een ouder merkrecht. Introductie van een nieuw merk kan dan op basis van een gecalculeerd risico geschieden. Een merkonderzoek geeft een overzicht van oudere identieke en/of overeenstemmende gedeponeerde of ingeschreven merken die een bezwaar kunnen opleveren voor het onderzochte merk. Wij analyseren de onderzoeksresultaten en adviseren u over de beschikbaarheid van uw merk.

×

Welke onderzoeken zijn er?

Er zijn diverse soorten merkonderzoeken mogelijk. Welk onderzoek het beste alternatief is, hangt af van de situatie. Vanzelfsprekend adviseren wij u welk onderzoek in uw geval het meest geschikt is.

×

Identiek onderzoek

Uit dit onderzoek komen alleen de geheel identieke merken naar voren. Wordt het merk AXA onderzocht, dan komt alleen AXA naar voren en bijvoorbeeld niet AKSA. Dit onderzoek geeft een eerste indicatie van de beschikbaarheid van een merk en kan binnen één werkdag verricht worden. Helaas is een identiek onderzoek naar logo's niet mogelijk.

×

Parafonetisch identiek onderzoek

Uit dit onderzoek komen niet alleen de identieke merken, maar ook gelijk klinkende merken naar voren. Wordt het merk AXA onderzocht, dan komt behalve AXA ook AKSA naar voren. Een zeer betaalbare manier om een goede indruk te krijgen van de algemene positie van een merk.

×

Gelijkenisonderzoek

Uit dit onderzoek komen niet alleen merken naar voren die identiek zijn of gelijk klinken maar ook merken die anderszins lijken op het onderzochte merk. Wordt het merk AXA onderzocht, dan komen behalve AXA en AKSA bijvoorbeeld ook AKSAN of LAKSA naar voren. Gelijkenisonderzoeken kunnen ook voor beeldmerken worden verricht. Van alle onderzoeken geeft een gelijkenisonderzoek de beste inschatting van de mogelijke risico’s.

×

Motiefonderzoek

In dit onderzoek wordt gezocht op een bepaald deel van een merk. Dit kunnen voor- of achtervoegsels zijn doch ook delen ongeacht de plaats in het merk. Voorbeelden zijn: Alle merken die met AXA beginnen, alle merken die op –AXA eindigen of alle merken waarin het woord AXA voorkomt. Een dergelijk onderzoek is bijvoorbeeld handig als u een naam wilt bedenken die begint met een bepaald voorvoegsel en wilt weten welke merken reeds bestaan die eveneens dit voorvoegsel hebben. Ook kan het handig zijn in conflicten om aan te tonen dat een bepaald bestanddeel in een merk exclusief is of juist niet.

×

Onderzoek op naam

In dit onderzoek worden alle merken van één houder gerapporteerd. Handig als u wilt weten welke merken uw concurrent heeft ingeschreven.

×

Waarom een handelsnaamonderzoek?

Een bestaande handelsnaam kan een bezwaar zijn voor een nieuw merk of een nieuwe handelsnaam. Om die reden is het verstandig om, vóór de introductie van een nieuw merk of een nieuwe handelsnaam, naast een merkonderzoek ook een handelsnaamonderzoek te laten verrichten. Een handelsnaamonderzoek omvat alle bij de Nederlandse Kamers van Koophandel ingeschreven handelsnamen.

Dit onderzoek is nooit volledig omdat ook handelsnamen die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel een bezwaar kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld handelsnamen van buitenlandse ondernemingen die in Nederland actief zijn. Een handelsnaamonderzoek verkleint echter wel het risico op een conflict met een oudere handelsnaam.
Merk- en handelsnaamonderzoeken kunnen gelijktijdig worden verricht. Het is echter uit kostenoverwegingen verstandig eerst het ene onderzoek in te stellen en indien het resultaat positief is daarna pas het andere onderzoek te verrichten.

×

Beperkingen van het onderzoek

De databanken die voor onderzoeken worden gebruikt en de onderzoeksmethodieken die beschikbaar zijn hebben diverse beperkingen, waarvan de belangrijkste zijn als volgt:

Een identiek onderzoek levert uitsluitend identieke merken op. Dus als u AKZO zoekt dan krijgt u geen informatie over merken zoals AXO, AKSO en zeker niet niet over merken zoals AKZA. Het onderzoek is dus in eerste indicatie van de beschikbaarheid van een merk. U kunt desgewenst meer onderzoeken doen.

Databanken zijn nooit 100% up to date. Het kan zijn dat merken die recentelijk zijn gedeponeerd nog niet in een databank zijn opgenomen. Het is ook zo dat wij geen enkele verantwoording kunnen dragen voor de algemene volledigheid van deze gegevens van derden.

Partijen die in een ander land een merk hebben gedeponeerd hebben het recht om dat merk binnen zes maanden in andere landen te deponeren met behoud van de indieningsdatum. Dit betekent dat mensen mogelijk in de komende zes maanden een merkaanvraag kunnen indienen die terug gaat tot eerder dan vandaag.

Let op: het is mogelijk dat er ook oudere handelsnamen bestaan, of andere juridische beletsels, voor het gebruik van uw merk. Het is ook raadzaam om in elk geval een handelsnaamonderzoek te verrichten.

Welk onderzoek u ook verricht zult u nooit zekerheid kunnen krijgen dat uw merk nooit tegen juridische problemen zal kunnen oplopen. Het is belangrijk om goed met ons te overleggen om de meest verantwoorde beslissing te nemen binnen het kader van de mogelijkheden.

×

Merkbescherming

Registratie is verplicht om een merk te beschermen! Gebruik van een merk schept geen recht!

Een merk vertegenwoordigt de goodwill van een onderneming en is daardoor een zeer belangrijk marketinginstrument van de onderneming. Omdat er vaak veel wordt geïnvesteerd in een merk, is het essentieel om zorg te dragen voor een adequate bescherming. Een geldige merkinschrijving vergroot de kans dat een merkhouder zijn merk altijd zal kunnen blijven gebruiken, en geeft hem ook de mogelijkheid om op te treden tegen derden die soortgelijke merken gebruiken.

×

Wetgeving

De toepasselijke wetgeving is complex en uitgebreid. Ook is er sprake van samenhang en overlapping van nationale en internationale wetten en verdragen, maar ook van verschillende nationale wetten. Een probleem kan in beginsel tegelijkertijd vallen onder merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en de algemene regels betreffende onrechtmatige daad, alsook specifieke varianten daarvan (ontoelaatbare reclame enz.). Wij spreken op deze website in algemene termen over "de Merkenwet", maar daaronder vallen verschillende regelingen, waaronder:

 • Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)
 • De Gemeenschapsmerkverordening van de EU (GMV)

In andere landen gelden nationale wetten, die allemaal specifieke regels bevatten. Gelukkig lijken de wetten in de meeste andere landen in hoofdlijnen veel op elkaar. Dit geldt echter niet voor de interpretatie, die soms behoorlijk kan afwijken! Wij hebben vaste collega's in meer dan 160 landen die ons ter plekke bijstaan.

×

Hoe ontstaat een merkrecht?

Volgens de De Merkenwet komt het recht op een merk toe aan degene die het merk het eerst deponeert en dus niet aan de eerste gebruiker. Gebruik van een merk schept geen recht!

Een onderneming die haar merk in Nederland wil beschermen krijgt automatisch bescherming voor de gehele Benelux. Merkregistratie alleen in Nederland is niet mogelijk.

In de meeste andere landen geldt ook de regel, dat merkrechten alleen ontstaan door registratie.

×

Klassen

Een merk moet worden gedeponeerd voor de producten en/of diensten waarvoor u het gebruikt of wilt gaan gebruiken. De producten en/of diensten worden volgens vaste regels ingedeeld in bepaalde klassen. U vindt een overzicht van deze klassen hieronder. Deze lijst is slechts illustratief.

Als u ons opdracht geeft een merk voor u te registreren adviseren wij u altijd over een geschikte lijst van waren en diensten.

Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Overeenkomst van Nice - 9e Editie van de Nice Classificatie

Waren

Klasse 1
Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.
Klasse 2
Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Klasse 3
Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Klasse 4
Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting.
Klasse 5
Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygienische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
Klasse 6
Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalenbuizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.
Klasse 7
Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broedmachines.
Klasse 8
Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.
Klasse 9
Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Klasse 10
Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.
Klasse 11
Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
Klasse 12
Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
Klasse 13
Vuurwapens; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk.
Klasse 14
Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Klasse 15
Muziekinstrumenten.
Klasse 16
Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Klasse 17
Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.
Klasse 18
Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
Klasse 19
Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
Klasse 20
Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 21
Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 22
Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen.
Klasse 23
Garens en draden voor textielgebruik.
Klasse 24
Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Klasse 25
Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Klasse 26
Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.
Klasse 27
Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
Klasse 28
Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Klasse 29
Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Klasse 30
Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
Klasse 31
Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout.
Klasse 32
Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Klasse 33
Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)
Klasse 34
Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.

Diensten

Klasse 35
Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 36
Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Klasse 37
Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.
Klasse 38
Telecommunicatie.
Klasse 39
Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
Klasse 40
Behandeling van materialen.
Klasse 41
Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 42
Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
Klasse 43
Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.
Klasse 44
Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.
Klasse 45
Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.
×

Geldigheidsduur

Een merkinschrijving in de Benelux en de meeste andere landen is 10 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. Daarna kan de inschrijving steeds voor een periode van 10 jaar worden verlengd.

×

Bewaking

Wanneer wij voor u een merk in de Benelux of Europa deponeren, wordt het merk standaard aangemeld voor bewaking in de Benelux. Op deze manier wordt u geïnformeerd over nieuwe aanvragen van merken die met uw merk overeenstemmen of daaraan identiek zijn. Wij adviseren u of het nieuwe merk inbreuk maakt op uw merkrechten. In overleg met ons kunt u eventueel besluiten hiertegen bezwaar te maken.

Indien u het merk PHILIPS voor televisies deponeert, dan zal Philips NV daar geen bericht van ontvangen. Philips moet haar merken zelf "bewaken".
Iedere maand worden er meer dan tienduizend merken voor de Benelux beschermd. Het is onbegonnen werk om die zelf allemaal te controleren Wij doen dat voor u.

×

Merken

Wat u in elk geval moet weten over merken

Aan een nieuw product gaan meestal vele maanden ontwikkelingswerk en behoorlijke investeringen vooraf. Het is geen wonder, dat er een grote behoefte is aan de bescherming van deze investeringen!

 • Allerlei onderscheidingstekens kunnen merk zijn, zoals woorden, logo's, kleuren, enz. Op al deze tekens is de Merkenwet van toepassing.
 • Deponering is verplicht om bescherming te krijgen. De eerste deposant krijgt het alleenrecht.
 • Gebruik schept geen enkel recht.
 • Een depot geldt voor de gehele Benelux.
 • U kunt ook voor heel de EU deponeren - dan is de Benelux ook gedekt.
×

Modellen

Wat u in elk geval moet weten over modellen

De ontwikkeling van een nieuw product brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Om te voorkomen dat een ander vrijelijk en kosteloos van uw inspanningen gebruik maakt, dient u het uiterlijk van uw nieuwe product als model te beschermen.

 • Een model is het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.
 • Deponering is verplicht om bescherming te krijgen. De eerste deposant krijgt het alleenrecht.
 • Het depot moet nieuw zijn ten tijde van het depot - of binnen 12 maanden worden ingediend. Buiten Europa geldt deze termijn van 12 maanden niet.
 • Gebruik schept geen enkel recht.
 • Een depot geldt voor de gehele Benelux.
 • U kunt ook voor heel de EU deponeren - dan is de Benelux ook gedekt.
 • Als u niet deponeert krijgt u gedurende 3 jaar een recht om op te treden tegen namaak, maar dan moet u bewijzen dat de namaak echt van uw model is gekopieerd.
×

Wat is een model?

Op grond van de Modellenwet worden modellen en tekeningen beschermd. De nieuwe driedimensionale vormgeving van een gebruiksvoorwerp kan als model beschermd worden op basis van deze wet. Voorbeelden zijn het nieuwe uiterlijk van stofzuigers, auto’s of meubels. Bij tekeningen gaat het bijvoorbeeld om tweedimensionale decoraties, dessins, motieven of patronen die worden aangebracht op producten als behangpapier of textiel. In de praktijk wordt het begrip “model” gebruikt als aanduiding voor modellen en tekeningen tezamen.

U kunt een Europees modeldepot ook gebruiken om logo's en verpakkingsontwerpen te beschermen. Wij leggen u graag uit welke voordelen dat voor u kan opleveren, vooral ook op kostengebied.

×

Waarom modelbescherming?

De ontwikkeling van een nieuw product brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Om te voorkomen dat een ander vrijelijk en kosteloos van uw inspanningen gebruik maakt, dient u het uiterlijk van uw nieuwe product als model te beschermen. Een modelinschrijving verschaft u de mogelijkheid derden elke commerciële handeling met betrekking tot het gedeponeerde product te verbieden zoals het vervaardigen, het verkopen en het invoeren daarvan. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.

×

Hoe ontstaat een modelrecht?

Modelbescherming wordt verkregen door het model als eerste te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of bij het Europees Modellenbureau. Een model dat geregistreerd wordt, dient een eigen karakter te hebben en nieuw te zijn. Enerzijds betekent nieuw dat u het model zelf nog niet gebruikt mag hebben. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een heel belangrijk vereiste.

De Beneluxwetgeving biedt de mogelijkheid tot één jaar nadat het model openbaar is gemaakt toch nog een geldige modelregistratie te verrichten. Voorzichtigheid is toch nog wel geboden. In vele landen buiten de Benelux kent men het verschijnsel “absolute nieuwheid” hetgeen wil zeggen dat het model overal ter wereld nieuw moet zijn. Indien u uw model ook buiten de Benelux wilt beschermen dient u hier derhalve rekening mee te houden en bij voorkeur direct in alle landen waar u wilt gaan verkopen bescherming voor het model aan te vragen.

×

Benelux modelregistratie

In één Benelux modelregistratie kunnen 1 tot en met 50 modellen worden beschermd. De modellen hoeven niet met elkaar in verband te staan. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan in één modelregistratie een stoel, een sleutelhanger en een dessin voor behangpapier op te nemen.

Een modelaanvrage wordt door het Benelux Tekeningen en Modellenbureau alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Wij bieden u service van topklasse voor de laagst mogelijke prijs. Biedt een bureau met erkende gemachtigden (BMM) dezelfde diensten aan tegen een lagere prijs? Dan matchen wij die prijs!
Voorwaarde: het aanbod dient schriftelijk voor opdrachtverlening te worden overlegd en dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk bureau met tenminste 1 erkende BMM gemachtigde in dienst.

×

Registratie buiten de Benelux

Het is heel goed mogelijk dat u uw nieuwe product ook buiten de Benelux wilt gaan verkopen. Wij geven u daarom ook enige informatie omtrent modelbescherming in het buitenland. Er zijn drie mogelijkheden om bescherming te verkrijgen, te weten het Gemeenschapsmodel, de zogenaamde “internationale modelregistratie” en nationale modelregistraties per land.

×

Gemeenschapsmodel (EU-registratie)

Het is mogelijk één registratie te verkrijgen voor alle landen van de Europese Unie.

Als u uw model ook in één of meer EU-landen buiten de Benelux gaat gebruiken, is deze EU-registratie de voordeligste keuze.

Wij bieden u service van topklasse voor de laagst mogelijke prijs. Biedt een bureau met erkende gemachtigden (BMM) dezelfde diensten aan tegen een lagere prijs? Dan matchen wij die prijs!
Voorwaarde: het aanbod dient schriftelijk voor opdrachtverlening te worden overlegd en dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk bureau met tenminste 1 erkende BMM gemachtigde in dienst.

×

Internationale modelregistratie

De Overeenkomst van ‘s-Gravenhage maakt het mogelijk om een Internationale modelregistratie te verkrijgen. Op het ingesloten kostenoverzicht vindt u ook een overzicht van de landen die in een Internationale modelregistratie kunnen worden aangewezen. Dit zijn onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Griekenland. U kunt bescherming verkrijgen in één tot alle aangesloten landen, afhankelijk van wat u wilt. Ook de Benelux kan in een Internationale modelregistratie worden aangewezen.

In een Internationale modelregistratie kunnen 1 tot en met 100 modellen worden beschermd. In tegenstelling tot een Benelux modelregistratie kunnen in één meervoudige Internationale modelregistratie alleen modellen worden ondergebracht die in dezelfde administratieve klasse zijn gerangschikt, zoals bijvoorbeeld een föhn met verschillende onderdelen of een serie van verschillende meubelen of kledingstukken.

Een Internationale modelaanvrage wordt door het Internationale Modellenbureau alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

×

Nationale modelregistraties

Wanneer u modelbescherming wenst in andere landen dan de landen die aangesloten zijn bij de Internationale- of EU-registratie zoals bijvoorbeeld de U.S.A. of Japan, is dit alleen via een Nationale registratie mogelijk. Ook bij Nationale aanvragen is een meervoudige registratie van verschillende categorieën modellen zelden mogelijk.

×

Niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen

Het EU modelrecht geeft een bescherming van 3 jaar vanaf de datum van openbaarmaking in een EU land aan modellen die niet zijn geregistreerd.

Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel geeft de houder het recht om dezelfde handelingen te verbieden als hij op basis van het geregistreerde Gemeenschapsmodel kan verbieden, mits hij kan bewijzen dat het andere product van zijn model is nagemaakt. Dit is een zware bewijslast. Bij geregistreerde modellen hoeft u dit niet te bewijen, want ook een "toevallige" gelijkenis levert inbreuk op.

Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel is is vaak een nuttig instrument voor bedrijven die zijn vergeten om te registreren, maar let wel dat het recht slechts 3 jaar duurt en u kunt niet "alsnog" registreren, omdat het model dan niet nieuw meer is!

Wanneer u vragen over dit onderwerp heeft, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

×

Handelsnamen

Wat u in elk geval moet weten over handelsnamen

Ondanks dat de Handelsnaamwet een “automatische bescherming” geeft zijn er vele redenen om uw handelsnaam ook als merk te deponeren.

 • Een recht op een handelsnaam komt doordat u de naam gebruikt.
 • Er is geen registratieprocedure. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft hier niets mee te maken.
 • U kunt optreden tegen een gelijkende handelsnaam, mits, gelet op de activiteiten EN de plaats van vestiging, verwarring van het publiek te duchten is.
 • U kunt niet op grond van de Handelsnaamwet optreden tegen gebruik van een merknaam.
 • Een handelsnaam is meestal ook een merk en die kunt u deponeren als merk. U krijgt dan een veel sterkere bescherming in heel de Benelux.
×

Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

×

Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?

Het recht op een handelsnaam wordt verkregen door gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer. Het recht op een handelsnaam geeft de onderneming de mogelijkheid om op te treden tegen jongere handelsnamen die zodanig overeenstemmen dat het publiek de ondernemingen verwart. Dit is meestal alleen het geval indien beide ondernemingen in dezelfde of verwante branches actief zijn. Het recht op een handelsnaam strekt zich uit over het territoriale gebied waarin een onderneming bekend is. De naam van een patatkraam zal dus waarschijnlijk alleen bescherming genieten in een bepaalde wijk van eens stad, terwijl de naam van een verzekeraar vermoedelijk door heel Nederland onder de handelsnaamwet zal worden beschermd. Er zijn geen formaliteiten verbonden aan het verkrijgen van een recht op een handelsnaam. Een inschrijving van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel geeft niet automatisch een recht op die handelsnaam.

Ondanks dat de Handelsnaamwet een “automatische bescherming” geeft zijn er vele redenen om uw handelsnaam ook als merk te deponeren. Enkelen hiervan zijn:

 • U krijgt een ongelimiteerde territoriale bescherming in de hele Benelux.
 • Door een merk te deponeren zal u bestaande ondernemingen met een gelijkende naam de mogelijkheid ontnemen om zich territoriaal uit te breiden. U “kapselt ze in”, als het ware.
 • U kunt ook optreden tegen ander gebruik van de naam, bijvoorbeeld als domeinnaam.
×

Auteursrechten

Wat u in elk geval moet weten over auteursrechten

Hoewel het niet vereist is voor het verkrijgen en instandhouden van het auteursrecht, verdient het aanbeveling aan te geven dat op een werk auteursrecht rust.

 • Een auteursrecht ontstaat automatisch door een creatief werk te maken.
 • Dit recht komt meestal toe aan de maker, maar er zijn uitzonderingen.
 • Het recht duurt tot 70 jaar na de dood van de maker.
 • Het recht geldt in principe in alle landen.
 • Het is verstandig om te kunnen bewijzen, dat u het werk heeft gemaakt. Dit kan op verschillende manieren.
 • Het recht moet schriftelijk worden overgedragen. De maker behoudt altijd bepaalde rechten.
 • Als een werknemer de maker is dan krijgt de werkgever in principe de rechten. Maar pas op met stagiaires, uitzendkrachten, ZZP'ers, freelancers enz.
×

Wat is Auteursrecht?

Artikel 1 van de Nederlandse Auteurswet omschrijft het begrip auteursrecht als het exclusief recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Auteursrecht kan op vele zaken verkregen worden.
Bekende voorbeelden zijn teksten, muziek, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. Er kan echter op veel meer zaken auteursrecht verkregen worden zoals computerprogramma’s, winkelinterieurs, televisieprogramma’s, databanken, foto’s, vormgeving van producten, recepten, slagzinnen, etc.

×

Hoe ontstaat het Auteursrecht?

Er is in Nederland geen enkele formaliteit vereist voor het verkrijgen van het Auteursrecht. Door het enkele creëren van een werk ontstaat het Auteursrecht. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat het werk voldoende origineel is.

×

Wie is de auteursrechthebbende?

Het Auteursrecht komt toe aan degene die het werk heeft gecreëerd, ook wel de maker van het werk genoemd. Bij teksten is dit de schrijver, bij muziek de componist, bij een dansuitvoering de choreograaf en bij een logo de ontwerper hiervan. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval dat iemand tijdens zijn dienstverband iets ontwerpt, mits het ook zijn taak is om dat te doen.

Let op! Als het "werk" een model betreft (het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp) en als het model in opdracht is ontworpen, dan komen de auteursrechten niet toe aan de maker, maar aan de opdrachtgever - tenzij partijen hier iets anders over afspreken.

Vooral design bureaus en andere professionele "makers" doen er goed aan om in hun algemene voorwaarden op te nemen, dat partijen van deze regeling afwijken. Wij helpen u daar graag bij.

×

Duur van het Auteursrecht

Het Auteursrecht eindigt na afloop van 70 jaar, te rekenen vanaf de eerste januari volgend op het jaar waarin de maker van het werk is overleden. De duur van het auteursrecht is derhalve afhankelijk van het moment van creatie en het moment van overlijden van de maker.
Indien het Auteursrecht in handen is van een onderneming, eindigt het recht na verloop van 70 jaar na eerste publicatie van het werk.
Als er geen auteursrecht meer op een werk rust, valt het werk in het publieke domein en mag iedereen het werk kopiëren, publiceren en bewerken.

Tot medio 1995 was de beschermingstermijn 50 jaar na de dood van de maker. Medio 1995 is deze termijn verlengd tot 70 jaar. Begin 1995 was de schilder Mondriaan 50 jaar overleden. Gedurende een half jaar konden zijn werken vrijelijk worden gebruikt. Toen de termijn tot 70 jaar werd verlengd ontstond er een nieuw beschermingstermijn. Wilt u een werk van Mondriaan gebruiken? Zet dan het jaar 2015 in uw agenda!

×

Copyright Notice

Hoewel het niet vereist is voor het verkrijgen en instandhouden van het auteursrecht, verdient het aanbeveling aan te geven dat op een werk auteursrecht rust. Dit kan door middel van het © symbool + naam auteursrechthebbende + jaartal.

Voorbeeld: © Considine 2013

Hieronder een paar handige correcte HTML codes om deze symbolen op uw website te kunnen gebruiken.
Character Entity Number Entity Name Description
© © © copyright
® ® ® registered trademark
™ or ™ ™ trademark

Bron: http://www.w3schools.com/tags/ref_symbols.asp

×

Is een idee auteursrechtelijk beschermd?

In beginsel worden ideeën niet middels het Auteursrecht beschermd. De uitwerking van een idee kan echter wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Zie ook: Octrooien

×

Portretrecht

Er bestaat niet zoiets als een portretrecht. Het portretrecht is een naam die wordt gegeven aan de regels in de Auteurswet over het gebruik van een portret.
Onder een portret wordt verstaan, samengevat, iedere afbeelding van een persoon waaraan de betreffende persoon herkenbaar is. Het is niet noodzakelijk dat het gezicht zichtbaar is.

De wet heeft het over 2 soorten portretten, namelijk:

Portretten die zijn gemaakt door of ten behoeve van de geportretteerde.
Dergelijke portretten mogen alleen worden gebruikt (openbaargemaakt of verveelvoudigd) met toestemming van de geportretteerde. Dus als het bruidspaar een foto laat maken door de fotograaf mag niemand die foto zonder hun toestemming openbaar maken. Maar let wel: als een bezoeker van de trouwerij een foto maakt, zonder daarvoor een opdracht van het bruidspaar te hebben gekregen, dan valt die foto niet onder deze regel!
Portretten die niet in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt.
Hierover zegt de wet: Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet. (art. 21 Auteurswet). Met ander woorden: openbaarmaking is toegestaan, tenzij de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten.

Het gebruik van portretten geeft aanleiding tot tal van conflicten.

×

Octrooien

zodra u de vinding bekend maakt, tast u de nieuwheid aan en is het te laat om voor het product nog bescherming te verkrijgen.

Gezien het feit dat het verrichten van een modeldepot ook de nieuwheid van een uitvinding kan aantasten (en andersom), vinden wij het van groot belang om uw producten tegen zowel de octrooiwet als de modellenwet te toetsen, alvorens deze bekend te maken via deponering en publicatie, of anderszins.

Wanneer u vragen over dit onderwerp heeft, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

×

Wat is een octrooi?

Een octrooi beschermt niet alleen een product als zodanig maar ook het achterliggende werkingsprincipe. Vandaar dat door middel van een octrooi veelal de meest ruime productbescherming kan worden verkregen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor een octrooi strenge eisen worden gesteld. Zo dient het product of de werkwijze niet alleen volstrekt nieuw te zijn maar tevens moet het product of de werkwijze op een niet voor de hand liggende wijze afwijken van al datgene dat bekend is. Is dat het geval dan spreekt men van een uitvinding.

Nu is het niet zo dat het product in zijn geheel nieuw dient te zijn. Het is voldoende indien het product op één of meer onderdelen afwijkt van het bekende. En ook indien voor de totstandkoming van het nieuwe product louter bestaande onderdelen en technieken zijn toegepast, bestaat niettemin de mogelijkheid tot octrooibescherming, mits aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan. Overigens biedt een octrooi niet alleen bescherming voor producten, maar kan een octrooi ook worden verleend voor systemen en werkwijzen zoals bijvoorbeeld fabricagetechnieken en bereidingswijzen.

Ook voor octrooien geldt: zodra u de vinding bekend maakt, tast u de nieuwheid aan en is het te laat om voor het product nog bescherming te verkrijgen. Uw vinding is dan in principe voor iedereen vrij te gebruiken. Ook hier is het dus van belang om in een vroeg stadium na te gaan of uw product of werkwijze voor octrooiering in aanmerking komt, en zo ja, om tijdig een beslissing te nemen over de stappen die u in dat verband wilt nemen.

×

Een octrooi aanvragen

Een octrooiaanvrage kunt u zelf opstellen en indienen, maar het is gebruikelijk en veel veiliger om dit te laten doen door een octrooigemachtigde. Indien u meent dat uw product of werkwijze nieuwe en niet voor de hand liggende onderdelen bevat, die voor u een concurrentievoorsprong kunnen betekenen, dan zullen wij u graag met een ter zake kundige octrooigemachtigde in contact brengen.

×

Namaak

Laat u niet in met namaakproducten: de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn.

Worden uw producten nagemaakt? Voor diverse Nederlandse en buitenlandse bedrijven nemen wij actief stappen tegen namaakproducten. Ons beleid is "zero tolerance": namaak is niet alleen een inbreuk op rechten van bedrijven, maar ook een strafbare feit waarop een forse gevangenisstraf zit. En niet voor niets.

×

Informatie voor merkeigenaren

Voor merkeigenaren nemen wij actieve controlemaatregelen. Wij speuren het internet af op zoek naar nagemaakte artikelen en spreken de aanbieders streng aan. Wie niet wil meewerken aan een oplossing buiten de rechtszaal krijgt een dagvaarding met forse eisen, nadat we uiteraard uitgebreid beslag hebben gelegd. Namaak kun je niet met de fluwelen handschoen aanpakken. We zijn altijd bereid om met verkopers van namaakproducten een dialoog aan te gaan over een oplossing, maar wij zijn onverbiddelijk over de voorwaarden.

×

Informatie voor verkopers van namaakproducten

Heeft u van ons een brief ontvangen omdat u nagemaakte producten op de markt heeft aangeboden? U doet er dan goed aan om aan onze eisen mee te werken. Doorgaans bieden wij u een aantrekkelijke uitweg, indien u aan onze eisen voldoet. Die houden in elk geval meestal in, dat u inbreukmakende artikelen afstaat, dat u ons volledig informeert over de bron van de producten en de omvang van de inbreuk, en dat u de kosten betaalt die u tot op dat moment heeft veroorzaakt.

Werkt u niet mee dan zal onze opdrachtgever meestal alle vorderingen instellen die hij mag, waaronder:

 • volledige kostenvergoeding van de rechtszaak (minimaal EUR 6.000,-- maar meestal veel meer)
 • afdracht van winsten die met de inbreukmakende producten zijn veroorzaakt
 • terughalen vorderen van de verkochte producten met creditering van de afnemers
 • vergoeding van geleden schade

Eventueel komt daarbij een strafrechtelijke aangifte: de Officier vordert doorgaans een boete van EUR 10.000,--, maar kan ook vier jaar gevangenisstraf eisen. Zie hieroner.

Strafrechtelijke bepalingen:
Art. 337 Wetboek van Strafrecht

 1. Hij die opzettelijk:
  • valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken,
  • waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft,
  • waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, zijn voorzien,
  • waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst of,
  • waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen, invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.
 2. n.v.t.
 3. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid, zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 4. Indien door het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid, gemeen gevaar voor personen of goederen te duchten is, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Laat u niet in met namaakproducten: de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn.
Krijgt u namaakproducten aangeboden? Wij zijn altijd geïnteresseerd in deze informatie!

×

Douanebeslag

Voor diverse klanten werken wij met de Douane samen om nagemaakte producten bij de grens in beslag te nemen. Denkt u dat een partij producten ten onrechte wordt tegengehouden, dan raden wij u aan ons zo spoedig mogelijk aan te tonen dat de producten uit een legale bron komen en bestemd zijn voor verkoop in de EU. Wij zullen in overleg met de merkeigenaar bepalen hoe daarop wordt gereageerd.

×

Laagste Prijsgarantie

Wij bieden u service van topklasse voor de laagst mogelijke prijs. Biedt een bureau met erkende gemachtigden (BMM) dezelfde diensten aan tegen een lagere prijs? Dan matchen wij die prijs!
Voorwaarde: het aanbod dient schriftelijk voor opdrachtverlening te worden overlegd en dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk bureau met tenminste 1 erkende BMM gemachtigde in dienst.
Voor behandeling van opposities in talen anders dan het Engels of het Nederlands zijn meerkosten van toepassing.

×

Laagste Prijsgarantie!

Wij bieden u service van topklasse voor de laagst mogelijke prijs. Biedt een bureau met erkende gemachtigden (BMM) dezelfde diensten aan tegen een lagere prijs? Dan matchen wij die prijs!
Voorwaarde: het aanbod dient schriftelijk voor opdrachtverlening te worden overlegd en dient afkomstig te zijn van een onafhankelijk bureau met tenminste 1 erkende BMM gemachtigde in dienst.
Voor behandeling van opposities in talen anders dan het Engels of het Nederlands zijn meerkosten van toepassing.

×

Extra Modellen

Test

×

Een modelregistratie kan tot 50 modellen bevatten

×

Prijs is variabel

De kosten van bescherming hangen van vele factoren af. Wij maken graag een kostenopgave voor u.

×

5 jaar bescherming

Een Benelux of een Europese modelregistratie geldt voor 5 jaar en kan met nog 4 x 5 jaar tot maximaal 25 jaar worden verlengd.

×

Basis procedure

Kiest u voor de "Basis" procedure, dan kunt u van ons het volgende verwachten:

1) Wij adviseren u over het deponeren. Welk merk kunt u het beste deponeren (Woordmerk? Beeldmerk? In kleur of zwart-wit?) Op wiens naam kunt u het beste deponeren (Op uw privé naam? Op naam van uw werkmaatschappij of uw holding?)
2) Wij adviseren u over de classificatie van waren en diensten. (Wat is zinvol en wat niet? Moet u rekening houden met toekomstige ontwikkelingen? Is het zinvol om voor en beperkte lijst te deponeren teneinde onnodige problemen te voorkomen?)
3) Wij stellen de aanvraag tot registratie op en dienen deze bij de officiële instanties in.
4) Wij brengen u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als er geen problemen ontstaan zal uw merk worden ingeschreven en wij sturen u een certificaat van registratie.
5) Als er wel problemen ontstaan dan adviseren wij u over de beste wijze van het behandelen van die problemen en wij geven u daarvan een kostenindicatie.
6) Indien het merk wordt ingeschreven voeren wij de bewaking uit gedurende het eerste jaar.

Kiest u voor de "Basis Plus" procedure, dan behandelen wij zonder extra kosten alle problemen die worden opgeworpen door de officiële instantie. Deze behelzen mogelijke bezwaren tegen de classificatie of mogelijke weigering omdat de ambtenaren van mening zijn, dat het merk niet aan de formele regels voldoet. Bijvoorbeeld, omdat het merk te beschrijvend zou zijn of in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden. Deze problemen worden behandeld bij de officiële instantie zelf. Kosten in hoger beroep zijn niet inbegrepen.

Kiest u voor de "All-in" procedure, dan behandelen wij ook nog zonder kosten opposities die worden opgeworpen door derde partijen in oppositie. Niet inbegrepen zijn nietigheidsacties of zaken die bij nationale rechters worden aangekaart.

×

Max 50 modellen per depot

×

Basis Model depot vereist

×

10 jaar bescherming

Voor afloop van de periode van 10 jaar kunt u uw registratie voor nog eens 10 jaar verlengen, en daarna ook nog eens om de 10 jaar.

×

Extra klassen boven de 3e

Als u bescherming in meer dan 1 klasse wenst, dan geldt een toeslag voor iedere extra klasse. Wij adviseren u graag over de classificatie, met het oog op het verkrijgen van een optimale bescherming voor de laagst mogelijke kosten.

×

Bewaking (1e jaar)

Als u een merk heeft geregistreerd is het zeer zinvol uw rechten te laten bewaken. Het is namelijk zo dat de overheid u niet waarschuwt als iemand een identiek of een gelijkend merk deponeert. U moet dit zelf in de gaten houden en zo nodig zelf bezwaar maken.

Wij kunnen uw merken laten bewaken tegen een zeer nominaal bedrag per jaar. De kosten van bewaking in het eerste jaar zijn inbegrepen. Wij brengen u op de hoogte van merken die mogelijk inbreuk maken op uw rechten en wij adviseren u over de mogelijk te nemen stappen.

De bewaking geldt als een jaarabonnement. Wij moeten de diensten zelf ook inkopen op basis van een abonnement. Het is dan ook nodig om het abonnement op te zeggen voor 1 november van elk jaar, want anders moeten wij ook de kosten voor nog een jaar betalen.

×

Extra klassen

Als u bescherming in meer klassen wenst, dan geldt een toeslag voor iedere extra klasse. Wij adviseren u graag over de classificatie, met het oog op het verkrijgen van een optimale bescherming voor de laagst mogelijke kosten.

×

Wat zijn merken

Merken zijn "tekens" die de producten of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Er zijn vele onderscheidingstekens denkbaar. Bij de bescherming van een merk is het belangrijk om te beslissen wat u precies wilt beschermen.
Allerlei combinaties zijn ook mogelijk.

×

Woorden

Een woordmerk bestaat uit een woord in drukletters. Woordmerken kunnen in ieder gewenst lettertype worden gebruikt. Omdat de lay-out van een merk in de loop der tijd nogal eens wijzigt, en omdat u bescherming krijgt voor het woord ongeacht de vorm of kleur waarin anderen die gebruiken, geeft een woordmerk registratie vaak de meest optimale bescherming.

Voorbeelden:
CONSIDINE, PHILIPS, AJAX, McDONALDS

×

Logo's

Logo’s, ook wel genoemd beeldmerken, bestaan uit een afbeelding - met of zonder tekst. Denk bijvoorbeeld aan de krokodil van Lacoste.
Logo’s kunnen zowel in kleur als in zwart/wit worden gedeponeerd. Zwart/wit registraties geven bescherming aan het logo in iedere gewenste kleur. Als de kleuren van groot belang zijn, kan overwogen worden het logo ook in kleur te registreren.

×

Woord-Beeldmerk Combinatie

Een woordmerk kan ook in combinatie met een logo worden ingeschreven. Dit wordt een woord/beeldmerk genoemd. Een nadeel van het registreren van een combinatie is dat beide elementen elkaar kunnen verzwakken.

Immers, de rechter vergelijkt het gedeponeerde merk zoals ingeschreven en het merk van de tegenpartij zoals die wordt gebruikt. Bij een woord/beeldmerk zijn er dan wellicht zowel punten van overeenstemming maar ook vermoedelijk punten van verschil. De tegenpartij kan betogen dat er per saldo geen verwarringwekkende gelijkenis bestaat.

Verder zijn logo’s aan veranderingen onderhevig en gaan de rechten op het ingeschreven merk in de loop der tijd verloren als het merk niet langer wordt gebruikt zoals het staat ingeschreven.

Hierdoor moet iedere keer opnieuw geregistreerd worden als het logo wijzigt. Om te voorkomen dat de op het woord opgebouwde rechten verloren gaan, verdient het daarom aanbeveling het woordmerk ook altijd separaat te registreren.

Omdat woordmerken moeten voldoen aan de eis van onderscheidend vermogen - omdat de naam anders geweigerd wordt - worden beschrijvende merken die niet als woord kunnen worden ingeschreven vaak in de vorm van een gecombineerd woord/beeldmerk geregistreerd. Er ontstaat dan weliswaar de genoemde nadelen, maar er gaat wel een sterke defensieve werking van uit.

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is om goed te bespreken wat in uw geval het verstandigst is.

×

Cijfers

Cijfers kunnen ook als woordmerk geregistreerd worden. Voorbeelden van cijfermerken zijn 4711 en Chanel nr. 5.

In vele landen is het erg moeilijk om een enkele cijfer of een korte reeks cijfers te registreren. De lokale autoriteiten nemen vaak het standpunt in dat dergelijke voorbeelden niet onderscheidend zijn

×

Letters

Lettercombinaties kunnen ook als merk ingeschreven. Bekende lettermerken zijn KLM, AEG en DNKY.

Pas op met afkortingen! Jaren geleden bracht Shell een nieuwe brandstof op de markt: "SHELL met ICA". Shell maakte aanspraak op bescherming van het woord ICA. Later bleek dat dit woord een afkorting was voor "Ignition Control Additive", waarna de rechter vond dat het woord beschrijvend was en niet als merk kon worden beschermd. Het motto: indien u een afkorting gebruikt, hang niet aan de grote klok waar de letters voor staan!

×

Verpakkingen

Er wordt vaak niet aan gedacht maar de opmaak van een verpakking is ook een merk.
Het is voor de concurrent namelijk bijzonder interessant een verpakking te gebruiken die erg lijkt op die van het succesvolle merk, in de hoop dat de consument met het verkeerde product thuiskomt. Om die reden is het verstandig de opmaak van de verpakking ook als merk in te schrijven.

Wij adviseren u graag over hoe u dat precies moet doen. In zwart-wit? In kleur? Moet u de verpakking eerst "bewerken"?

Ooit deponeerde Unilever een verpakking van "Chicken Tonight" voor o.a. de waren "Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten enz. ...". Op de betreffende verpakking stond de beschrijvende aanduiding "Smoorsaus voor kip". Het merk werd geweigerd, omdat die voor andere producten dan "kip" misleidend zou zijn! Unilever had beter eerst de aanduiding "Smoorsaus voor kip" onleesbaar kunnen maken.

×

Vormen

De vorm van een product of van een verpakking kan ook merk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Wokkel (gedraaid zoutje) van Smiths of de colafles van Coca Cola. Maar ook de vorm van de "Kever" van Volkswagen.

Het is zinvol de driedimensionale vorm van uw product of verpakking als merk in te schrijven als het publiek de vorm als een merk ziet of de verwachting bestaat dat zij dit als zodanig gaat zien.

Uitgesloten van bescherming zijn o.a. vormen van producten die de consument koopt vooral vanwege hun mooie uiterlijk, zoals een kristallen vaas. Dit in tegenstelling tot de vorm van een zoutje dat in de regel wordt gekocht omdat het lekker smaakt en niet omdat de vorm zo leuk is. Dit is een regel die een afbakening met het Auteursrecht beoogt.

Ook vormen die "door de aard van de waar worden bepaald", zoals de ronde vorm van een wiel, kunnen niet als merk worden beschermd. Dit geldt eveneens voor technisch bepaalde vormen, zoals bijvoorbeeld de verpakking van trostomaatjes, omdat deze bepaald wordt door de vorm van deze tomaten. De laatste jaren is deze uitzondering bekend geworden door een uitgebreide procedure tussen Philips en Remington over het "3-koppige" scheerapparaat van Philips.Uiteindelijk besloot de rechter dat de 3 koppen zodanig functioneel waren om een goed scheerresultaat te krijgen dat de vorm niet als merk kon worden beschermd. Remington's eigen versie van een 3-koppige scheerapparaat vormt derhalve geen inbreuk.

Veel vormen kunnen overigens ook als model worden beschermd. Hiermee wordt het uiterlijk van het product (en dus niet de technische werking) beschermd. Een modeldepot is maximaal 25 jaar geldig, terwijl een merkregistratie onbeperkt kan worden verlengd. Vandaar dat bedrijven soms vormen als merk deponeren nadat hun modelrechten zijn verlopen. Zoals blijkt uit de Philips/Remington zaak heeft dat niet altijd het gewenste effect!

×

Geuren en geluiden

Geuren en geluiden kunnen ook merk zijn, zolang ze maar onderscheidend zijn. De geur van vers gemaaid gras kan geen merk zijn voor gras maar wel voor tennisballen. De consument weet dan dat deze tennisballen van die specifieke fabrikant afkomstig zijn. Het deuntje van Randstad Uitzendbureau of de claxon van Overtoom zijn voorbeelden van geluidsmerken.

Door problemen met de weergave worden geur- en geluidsmerken nog niet zomaar door de autoriteiten geaccepteerd. Voor geurmerken zal dit vermoedelijk voorlopig een probleem blijven omdat weergave in woorden, chemische formules en/of geurmonsters onvoldoende duidelijk is.

Wat geluiden betreft is inmiddels door het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze wel gedeponeerd kunnen worden, mits duidelijk blijkt hoe het geluid klinkt. Bijvoorbeeld: een notenbalken waarin de melodie wordt weergegeven wordt geaccepteerd als weergave van een geluidsmerk.

×

Uw bedrijfsnaam

Is een bedrijfsnaam ook een merk?

Ja, meestal is de naam van de onderneming ook een merk. De naam is immers niet alleen de naam van de onderneming, maar is een teken dat de producten of diensten van die onderneming onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen.

Voorbeelden hiervan zijn PHILIPS, NIKE en ABN AMRO. Maar ook CONSIDINE. En waarschijnlijk ook uw bedrijfsnaam. In dergelijke gevallen is het belangrijk de bedrijfsnaam als merk in te schrijven, want er ontstaat dan een veel sterkere bescherming dan onder de Handelsnaamwet.

×

Keurmerken

Keurmerken – oftewel “collectieve merken”

Een keurmerk is “een teken dat dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken”.

Met andere woorden: alle producten waar een keurmerk op staat hebben dezelfde gemeenschappelijke kenmerken. Bijvoorbeeld: ze zijn gemaakt uit bepaalde materialen, of ze bevatten bepaalde ingrediënten (of juist niet!), of ze voldoen aan bepaalde regels, normen of maatstaven.

Als u een keurmerk deponeert moet u tegelijkertijd een reglement deponeren, waarin o.a. de gemeenschappelijke kenmerken zijn genoemd.

De houder van een keurmerk mag het merk zelf niet gebruiken. Om die reden worden keurmerken vaak op naam van een onafhankelijke stichting geregistreerd.

Wij hebben veel ervaring met het introduceren van nieuwe keurmerken en adviseren u graag verder!

×

BESCHERMING VAN MERKEN

Voor iedere onderneming van belang. Wij wijzen u de weg in meer dan 160 landen. Maar vooral ook hier in de Benelux. Preventief, maar ook bij de rechter als het moet. Breng uw merkregistraties bij ons onder voor een persoonlijke en deskundige begeleiding tegen de laagste tarieven!

BESCHERMING VAN VORMGEVING

Vormgeving wordt beschermd via het modellenrecht of het auteursrecht - of beiden. Welke weg moet u kiezen? Vragen staat vrij!

AUTEURSRECHT

In beginsel krijgt u gratis en automatisch bescherming, maar er zijn flinke valkuilen. Reclamebureau's, uitgevers, fotografen, website beheerders en anderen doen er goed aan zich goed te laten adviseren. Bel gerust, het kost u niets!

"SI VIS PACEM PARA BELLUM"

Deze Latijnse spreuk betekent: "Als u vrede wilt, wees voorbereid op oorlog". Met andere woorden, de beste manier om problemen te vermijden is om vooraf uw zaken goed te regelen. Problemen op de bovengenoemde gebieden kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Voor zowel grote als kleine ondernemingen. Wij helpen u om u daar zo goed mogelijk tegen in te dekken. Maar ook uiteraard om het meeste te halen uit de mogelijkheden die er zijn, zodat u professioneel en effectief kunt ondernemen!